Sekurytyzacja

Podstawa prawna

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie”). Zgodnie z zapisami Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym („Ustawa o nadzorze”), KNF jest właściwym organem do wypełniania obowiązków nadzorczych wskazanych w ramach Rozporządzenia.

Wymogi

Nad zgodnością z wymogami ogólnymi oraz wymaganiami szczególnymi podmiotów nadzorowanych oraz dotychczas nie objętych nadzorem czuwać będzie KNF.

Rozporządzenie określa dwie kategorie wymogów do podmiotów:

  1. Wymagania ogólne odnoszące się do wszystkich sekurytyzacji. Obejmują one, między innymi, wymogi dotyczące przejrzystości oraz zatrzymania ryzyka,
  2. Wymagania szczególne, w stosunku do sekurytyzacji, które mogą być zakwalifikowane jako „proste, przejrzyste i standardowe/simple, transparent and standardised” (STS).

Obsługa sekurytyzacji w systemie iON

Cały proces sprawozdawczy realizowany w naszym systemie iON odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Zasilenie sprawozdania odbywa się dzięki procedurom ETL opracowanym w procesie wdrożenia i integracji z systemami Banku.

Korzyści

  • Dostęp poprzez przeglądarkę internetową – użytkownik ma możliwość wykonania operacji w systemie, pobrania przetworzonego pliku lub sprawdzenia statusu operacji poprzez przeglądarkę internetową.
  • Aplikacja zapewnia wysoki poziom automatyzacji poprzez mechanizmy automatyzujące zasilenie danymi (etl: as-DataCalc) Dane przetwarzane mogą być codziennie a udostępniane na żądanie Nadzorcy – gwarantuje to ciągłą weryfikację procedury pobierania i przetwarzania dan
  • Dane mogą być przygotowane i wygenerowane w każdym czasie, nie tylko by spełnić obowiązek wobec Komisji Nadzoru Finansowego, ale również by sprawdzić gotowość do spełnienia tego obowiązku.

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.

Przełącz się na chmurę!

Zamów sprawozdawczość w formie usługi SaaS i zyskaj pakiet nowych możliwości.

Więcej

Zwiększ efektywność sprawozdawczości rejestrowej!

Postaw na nowoczesny system, zyskaj pełne wsparcie i pakiet nowych możliwości.

Więcej