Raportowanie Remuneration – nowe obowiązki sprawozdawcze dla banków

Obowiązek przekazywania danych do Narodowego Banku Polskiego w taksonomii XBRL EBA do przeprowadzenia analizy porównawczej wynagrodzeń oraz danych na temat osób o wysokich wynagrodzeniach obowiązuje od 31.12.2021 r. Uchwała nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., uwzględniająca nowe wymogi sprawozdawcze, została znowelizowana uchwałą ZNBP nr 29/20211 z dnia 2 sierpnia 2021 r. Określono w niej listę banków sporządzających sprawozdania, jak również wzory i sposób przekazywania formularzy. Zakres danych oraz sposób raportowania określony został również w wytycznych EBA/GL/2014/07 oraz EBA/GL/2014/08.

Nowe wyzwania sprawozdawcze dla banków

Dodatkowe wymogi sprawozdawcze dot. zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć oraz zatwierdzonych wyższych stosunków wynagrodzenia zostały opublikowane w ramach frameworku 3.2 EBA dnia 30.09.2022 r. W ramach publikacji dodane zostały nowe taksonomie: Remuneration on gender pay gap (Wynagrodzenia zróżnicowanie ze względu na płeć) oraz Remunerations approved higher ratios (Wynagrodzenia zatwierdzone wyższe stosunki). Aktualizacji podległy taksonomia Remuneration Benchmarking (Benchmarking wynagrodzeń) oraz Remuneration High Earners (Wynagrodzenia wysokie zarobki).

Zakres danych w formie tabelarycznej dostępny jest na stronie frameworku 3.2 EBA2, po pobraniu pliku zip z punktu 3. DPM v3.2.phase 3 c. DPM table layout and data point categorization, a następnie otworzeniu pliku w formacie Excel: Annotated Table Layout 322-P3-REM 3.2.2.

Lista tabel sprawozdawczości dot. wynagrodzeń [Źródło: strona EBA]

W aplikacji aSISt oraz eON dostępne będą nowe i obowiązujące dotychczas taksonomie remuneration, w języku polskim po opublikowaniu przez EBA formularzy w językach narodowych państw członkowskich. Analogiczne jak dla sprawozdawczości ostrożnościowej i innych, proces przygotowania raportu w aplikacji pozostanie niezmieniony:

  • stworzenie sprawozdania, zdefiniowanie lub skopiowanie kontekstu,
  • import danych zewnętrznych lub ich ręczne wprowadzenie,  
  • edycja i walidacja danych względem reguł poprawności,
  • generacja sprawozdania XBRL.  

Powyższe kroki zapewnią przygotowanie sprawozdania zgodnego z wymaganiami Nadzorcy w intuicyjny i znany dla wielu użytkowników sposób.  

Aktualizacja wytycznych EBA

Oprócz zmian w zakresie taksonomii, na stronie EBA opublikowane zostały również:

  1. Nowe wytyczne w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń i zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć dla instytucji kredytowych z datą referencyjną grudzień 2023 r. 3
  2. Zaktualizowane wytyczne w sprawie procesu gromadzenia danych dotyczących osób o wysokich zarobkach na mocy dyrektywy 2013/36/UE i dyrektywy (UE) 2019/2034 z datą referencyjną grudzień 2022 r.4

Aktualizacja wytycznych EBA była wymagana w związku z wprowadzeniem dodatkowych wymogów wprowadzonych na mocy dyrektywy (UE) 2019/878 (CRD V), dotyczących stosowania odstępstw i analizy porównawczej zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Celem wprowadzonych zmian jest wdrożenie polityki równości względem wynagrodzeń pracowników, w tym tych zajmujących kluczowe funkcje w instytucji oraz harmonizacja analizy porównawczej. Bez wiarygodnych i transparentnych danych wdrożenie wiarygodnej strategii jest niemożliwe. Raportowanie warto potraktować jako szansę na udział w zmieniających się potrzebach rynku i świata oraz prawdziwej zmiany zachowań.  

Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie opublikowanych dokumentów:  

  1. EBA/GL/2022/06 z dnia 30.06.2022 r.: Wytyczne dotyczące analiz porównawczych praktyk w dziedzinie wynagrodzeń, zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć oraz zatwierdzonych wyższych stosunków zmiennych składników wynagrodzenia do składników stałych na podstawie dyrektywy 2013/36/UE.

Dane należy raportować w walucie euro, a wszystkie kwoty podawać w pełnej wysokości tzn. nie zaokrąglać ich. Dokument zawiera wizualizacje tabel sprawozdawczych oraz opisuje w jaki sposób kontrolowana będzie jakość danych.

Oprócz powyższych, w dokumencie opisano specyfikacje, wyjaśniające w jaki sposób należy klasyfikować pracowników, jak wyliczać zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć oraz jak uzupełniać dane o ich wynagrodzeniach w poszczególnych tabelach. W wytycznych podkreślono istotę kompletności oraz wiarygodności danych do analiz porównawczych.  

  1. EBA/GL/2022/08 z dnia 30.06.2022 r.: Wytyczne w sprawie gromadzenia danych dotyczących osób o wysokich zarobkach na mocy dyrektywy 2013/36/UE i dyrektywy (UE) 2019/2034

Dokument uchylił wytyczne EBA/GL/2014/07 i ma zastosowanie od dnia 31.12.2022 r.  

Przedmiotem dokumentu jest wskazanie zakresu stosowania oraz sposobu wdrożenia obowiązku dot. gromadzenia informacji dot. osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym.

Celem jest zapewnienie spójności oraz jakości danych przekazywanych do właściwych organów, a następnie udostępnianych EBA. Zebrane dane będą publikowane przez EBA na zasadzie zbiorczej dla państw członkowskich.

Wytyczne wskazują adresatów oraz zakres instytucji podlegających gromadzeniu danych o osobach o wysokich zarobkach.

Informacje sprawozdawcze powinny być przekazywane do 15 czerwca każdego roku, za poprzedzający rok sprawozdawczy. Wskazane zostało rozwiązanie przejściowe dot. raportowania danych dotyczących osób o wysokich zarobkach za rok obrachunkowy kończący się w 2022 r.: instytucje powinny przekazać dane do właściwych organów do dnia 31.08.2023 r.

W dokumencie przedstawiono specyfikacje proceduralne oraz ogólne dotyczące gromadzenia danych i ich raportowania. Wartości należy przedłożyć w EUR, w pełnych kwotach. Opisano w jaki sposób należy klasyfikować i wykazywać osoby o wysokich zarobkach oraz jakie składowe wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę do przeliczenia danych podlegających raportowaniu. Dokument zawiera zestaw sugerowanych działań, które mają na celu zapewnienie jakości przekazywanych danych.  

Do wytycznych dołączono załączniki z wizualizacjami tabel sprawozdawczych oraz opis z regułami kontrolującymi poprawność przekazanych wartości. Dodatkowo w załączniku IV wskazano jakie informacje i na jakim poziomie konsolidacji powinny zaraportować podmioty przedkładające dane.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie wdrożenia rozwiązania w Państwa banku.

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.

Przełącz się na chmurę!

Zamów sprawozdawczość w formie usługi SaaS i zyskaj pakiet nowych możliwości.

Więcej

Zwiększ efektywność sprawozdawczości rejestrowej!

Postaw na nowoczesny system, zyskaj pełne wsparcie i pakiet nowych możliwości.

Więcej